توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-30

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-42

کیست هیداتید در قسمت ۱/۳ دیستال ران

photo_2024-05-23_14-53-53

لنفایژیومای بزرگ در شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-12

فیستول پری‌آنال در شیر خوار یک ساله

photo_2024-05-23_14-54-35

خارج کردن دکمه‌ای فلزی از مری کودک شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-50

کودک چهار ساله‌ی مبتلا به هیرشپرونگ

photo_2024-05-23_14-55-05

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-12

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-38

کیست هیداتید در قسمت ۱/۳ دیستال ران

photo_2024-05-23_14-53-49

لنفایژیومای بزرگ در شیرخوار

photo_2024-05-23_15-11-00

لنفایژیومای بزرگ در شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-01

آژنزی پنیس یا فقدان آلت تناسلی مردانه در نوزادی

photo_2024-05-23_14-54-19

خارج کردن دکمه‌ای فلزی از مری کودک شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-45

کودک چهار ساله‌ی مبتلا به هیرشپرونگ

photo_2024-05-23_14-55-00

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-12

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-30

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-38

توده ی زیربغل سمت چپ در کودک ۳ ساله

photo_2024-05-23_14-53-42

کیست هیداتید در قسمت ۱/۳ دیستال ران

photo_2024-05-23_14-53-49

کیست هیداتید در قسمت ۱/۳ دیستال ران

photo_2024-05-23_14-53-53

لنفایژیومای بزرگ در شیرخوار

photo_2024-05-23_15-11-00

لنفایژیومای بزرگ در شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-08

لنفایژیومای بزرگ در شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-12

آژنزی پنیس یا فقدان آلت تناسلی مردانه در نوزادی

photo_2024-05-23_14-54-19

فیستول پری‌آنال در شیر خوار یک ساله

photo_2024-05-23_14-54-35

خارج کردن دکمه‌ای فلزی از مری کودک شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-45

خارج کردن دکمه‌ای فلزی از مری کودک شیرخوار

photo_2024-05-23_14-54-50

کودک چهار ساله‌ی مبتلا به هیرشپرونگ

photo_2024-05-23_14-55-00

کودک چهار ساله‌ی مبتلا به هیرشپرونگ

photo_2024-05-23_14-55-05