بعد از عمل هایپوسپادیاس

IMG_0946

بعد از عمل کیستیک هیگروما

E5086BAE-370C-45BD-9C1E-3052475DC1FC

آترزی روده کوچک و روده بزرگ بعد از عمل جراحی

8E304868-AA81-4A78-827E-F5A09E26C456

توده‌ی جدار قفسه سینه که خارج شده است

توده‌ی جدار قفسه سینه که خارج شده است

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تورشن بیضه هنگام عمل و رفع پیچ‌خوردگی آن

photo_2023-12-30_11-27-56

کیست هیداتید کبد خارج شده با عمل جراحی

photo_2023-12-30_11-34-18

‌پایان عمل جراحی تومور ویلمز

photo_2023-12-30_11-36-39

شکستگی پنیس هنگام ترمیم

photo_2024-01-16_17-02-02

جسم خارجی بلع شده توسط یک شیر خوار که خارج شد.

photo_2024-01-16_17-00-51

قبل از عمل هایپوسپادیاس

IMG_0947

قبل از عمل کیستیک هیگروما

E4CCFCB0-EEC9-4C9A-AC58-A2E2A8F29B82

زمان عمل آترزی روده کوچک و روده بزرگ

IMG_1386

فتق و هیدروسل راست در کودک چهار ساله که جراحی شد

فتق و هیدروسل راست در کودک چهار ساله که جراحی شد

تیروگلوسال کیست بعد از عمل

تیروگلوسال کیست بعد از عمل

توده‌ی جدار قفسه سینه هنگام عمل

توده‌ی جدار قفسه سینه هنگام عمل

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تورشن یا پیچ خوردگی (پیچش) بیضه

photo_2023-12-30_11-27-41

کیست هیداتید کبد کودک ۸ ساله در پایان عمل جراحی

photo_2023-12-30_11-34-01

عمل جراحی تومور ویلمز

photo_2023-12-30_11-36-30

شکستگی پنیس هنگام عمل جراحی

photo_2024-01-16_17-01-47

جسم خارجی بلع شده توسط یک شیر خوار که خارج شد

photo_2024-01-16_17-00-55

آترزی روده کوچک و روده بزرگ قبل از عمل

E958B7A1-61FB-49D6-B713-8A0EBA3DBA5D

انواژیناسیون و انسداد روده بدنبال آن در شیرخوار یک ساله که عمل شد

انواژیناسیون و انسداد روده بدنبال آن در شیرخوار یک ساله که عمل شد

تیروگلوسال کیست قبل از عمل

تیروگلوسال کیست قبل از عمل

توده‌ی جدار قفسه‌ سینه در کودک ۸ ساله

توده‌ی سمت چپ جدار قفسه‌ سینه در کودک ۸ ساله که با عمل جراحی برداشته شد

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

کیست هیداتید کبد در کودک ۸ ساله حین جراحی

photo_2023-12-30_11-33-48

توده شکم (تومور ویلمز) در کودک ۲ ساله که جراحی و برداشته شد

photo_2023-12-30_11-36-16

شکستگی پنیس (آلت مردانه)

photo_2024-01-16_17-42-36

شکستگی پنیس بعد از جراحی و ترمیم

photo_2024-01-16_17-02-12

جسم خارجی بلع شده توسط یک شیر خوار که خارج شد

photo_2024-01-16_17-00-34

قبل از عمل هایپوسپادیاس

IMG_0947

بعد از عمل هایپوسپادیاس

IMG_0946

قبل از عمل کیستیک هیگروما

E4CCFCB0-EEC9-4C9A-AC58-A2E2A8F29B82

بعد از عمل کیستیک هیگروما

E5086BAE-370C-45BD-9C1E-3052475DC1FC

آترزی روده کوچک و روده بزرگ قبل از عمل

E958B7A1-61FB-49D6-B713-8A0EBA3DBA5D

زمان عمل آترزی روده کوچک و روده بزرگ

IMG_1386

آترزی روده کوچک و روده بزرگ بعد از عمل جراحی

8E304868-AA81-4A78-827E-F5A09E26C456

انواژیناسیون و انسداد روده بدنبال آن در شیرخوار یک ساله که عمل شد

انواژیناسیون و انسداد روده بدنبال آن در شیرخوار یک ساله که عمل شد

فتق و هیدروسل راست در کودک چهار ساله که جراحی شد

فتق و هیدروسل راست در کودک چهار ساله که جراحی شد

تیروگلوسال کیست قبل از عمل

تیروگلوسال کیست قبل از عمل

تیروگلوسال کیست بعد از عمل

تیروگلوسال کیست بعد از عمل

توده‌ی جدار قفسه‌ سینه در کودک ۸ ساله

توده‌ی سمت چپ جدار قفسه‌ سینه در کودک ۸ ساله که با عمل جراحی برداشته شد

توده‌ی جدار قفسه سینه هنگام عمل

توده‌ی جدار قفسه سینه هنگام عمل

توده‌ی جدار قفسه سینه که خارج شده است

توده‌ی جدار قفسه سینه که خارج شده است

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تریکوبزوار در معده

تورشن یا پیچ خوردگی (پیچش) بیضه

photo_2023-12-30_11-27-41

تورشن بیضه هنگام عمل و رفع پیچ‌خوردگی آن

photo_2023-12-30_11-27-56

کیست هیداتید کبد در کودک ۸ ساله حین جراحی

photo_2023-12-30_11-33-48

کیست هیداتید کبد کودک ۸ ساله در پایان عمل جراحی

photo_2023-12-30_11-34-01

کیست هیداتید کبد خارج شده با عمل جراحی

photo_2023-12-30_11-34-18

توده شکم (تومور ویلمز) در کودک ۲ ساله که جراحی و برداشته شد

photo_2023-12-30_11-36-16

عمل جراحی تومور ویلمز

photo_2023-12-30_11-36-30

‌پایان عمل جراحی تومور ویلمز

photo_2023-12-30_11-36-39

تومور ویلمز خارج شده

photo_2023-12-30_11-36-46

شکستگی پنیس (آلت مردانه)

photo_2024-01-16_17-42-36

شکستگی پنیس هنگام عمل جراحی

photo_2024-01-16_17-01-47

شکستگی پنیس هنگام ترمیم

photo_2024-01-16_17-02-02

شکستگی پنیس بعد از جراحی و ترمیم

photo_2024-01-16_17-02-12

جسم خارجی بلع شده توسط یک شیر خوار که خارج شد

photo_2024-01-16_17-00-55

جسم خارجی بلع شده توسط یک شیر خوار که خارج شد.

photo_2024-01-16_17-00-51

جسم خارجی بلع شده توسط یک شیر خوار که خارج شد

photo_2024-01-16_17-00-34