بعد از عمل هایپوسپادیاس

IMG_0946

قبل از عمل هایپوسپادیاس

IMG_0947