عارضه ختنه

عارضه ختنه


توضیحات گالری تصویر

بدنبال ختنه در یک کودک شیرخوار و چسبندگی متعاقب آن، گلنس زیر چسبندگی پوستی مدفون شده است.