فقدان پنیس در نوزاد

فقدان پنیس در نوزاد


توضیحات گالری تصویر
  • 0
  • اسفند ۲, ۱۳۹۷

نوازادی که بدون پنیس بدنیا آمده است. شیر خوار از قسمت فوقانی سمفیز پوبیس ادرار می کند.