چسبندگی شدید پره پوس بدنبال ختنه

چسبندگی شدید پره پوس و احتیاط ادراری بدنبال ختنه