چسبندگی شدید پره پوس بدنبال ختنه

چسبندگی شدید پره پوس و احتیاط ادراری بدنبال ختنه
حدود 2ماه بعد از ختنه شیر خوار دچار احتیاط ادراری شده است.