تنگی مجرای ادراری_ کجی جریان ادرار_ باریک بودن جریان ادرار تنگی مجرای ادراری یک ناهنجاری اکتسابی است که در ۱۰ تا ۹ درصد کودکان ختنه شده، ایجاد می‌شود. اگر قطر خروجی مجرای ادراری را کمتر از ۵ فرنچ در نظر بگیریم، شاید شیوع آن تا ۲۰ درصد هم برسد. بطور کلی در شیر خواران زیر…