در نوزادان پسر، هنگام تولد، عدم وجود و لمس بیضه در کیسه به صورت شایعی دیده می‌شود که این عارضه را بیضه های پایین نیامده می‌نامند. تخمین زده شده است که شیوع آن حدود ۱ نوزاد از هر ۲۵ تولد می‌باشد. در اغلب نوزادان هیچ اقدامی به عمل نمی‌آید و بیضه‌ها به صورت خودبه‌خود طی…