دکتر جواد غروبی، دانشيار دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان، متخصص جراحی عمومی، دوره‌ی تكميلی جراحی از دانشگاه لندن، متولد سال 1343 در شهر خوی تحصيلات: فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ايران، خرداد ١٣٦٩ با رتبه‌ی 10 درصد اول کلاس گذراندن طرح دوساله‌ی پزشكی عمومی در شهر…